KILBIOSAD

Keskmisest rauaajast pärinevaid kilpide osi on saadud päris mitmetest tolleaegsetest matmispaikadest. Proosal kivivarekalmest on leitud kolme kilbi fragmente, kolm kupalt on ka Kirimäelt ja kaks Ehmja kivikalmest. Kuplad on valmistatud rauast. Neil on kas ümar või kooniline kuppel ja real juhtudel on selle keskel eenduv teravik. Mitmelt poolt on leitud ka kilbi käepidemeid ja neete. Ainus terve käepide pärineb  Ehmja kivivarekalmest, katkeid on leitud Proosa kivivarekalmest. 
 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. — Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
Mandel, M. Läänemaa esiajalugu. Haapsalu 1993.

Kilbikupal Ehmja kivikalmest

Kilbi neet Lagedi XIV kivikalmest

Kilbi neet Lagedi XV tarandkalmest

Kilbi käepide Ehmja kivikalmest

Keskmine rauaaeg Ehtenõelad