VALAMISVORMID JA SULATUSTIIGLID 

Kindlustatud asulatest on leitud kokku üle tuhande savist valamisvormi katkendi (suurem osa Asvast) ja sulatustiiglite tükke. Valamisvormid on savist ja neid kasutati nn. a cire perdue meetodil esemete valmistamiseks. Enamik neist on mõeldud ümmarguse ristlõikega võrude tegemiseks, Asvast on leitud samuti nn. härnevi tüüpi ehtenõela valuvorm ja mõned kaheosaliste valuvormide pooled, mida kasutati odaotste ja arvatavasti ka õõskirve valmistamiseks. Tiiglite hulgas on väikesi lehterjaid savinapakesi.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. — Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
Lõugas, V. Zur Geschichte der bronzezeitlichen Metallindustrie in Estland. — Pronksiajast varase feodalismini. Uurimusi Baltimaade ja naaberalade arheoloogiast. Tallinn 1966, 102-113.

Kahepoolse sulatustiigli katkend ja valuvormi tükk 

Valuvormide katkendeid 

Kaheosalise valuvormi poolik ja sellest tehtud jäljend 

Härnevi tüüpi ehtenõela valuvorm

Pronksiaeg Pronksist odaotsad