PRONKSSÕLG 

Eestist on seni leitud vaid ühe pronksiaegse sõle katke Tehumardi peitleiust. Fragment võib pärineda Skandinaavias laialt levinud nn. prillsõlest.
 

Kirjandust.

Šturms, E. Die Kulturbeziehungen Estlands in der Bronze- und frühen Eisenzeit. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1932. Tartu 1935, 245-277. 

Pronkssőle katke
Pronksiaeg Tutulus