SUITSEKANGID 

Kindlustatud asulatest on leitud neli, sealhulgas kolm Asvast ja üks Irust ning üks Proosa kivikirstkalmest, pikliku kujuga ja mitme sissepuuritud auguga luueset, mida on ilmselt kasutatud hobuse suitsekangidena. Meie luust eksemplarid jäljendavad Lääne- ja Lõuna-Euroopas tollal levinud pronksist ja rauast suitsekange.
 

Kirjandust.

Lõugas, V. Põllumajanduse kujunemine majanduse aluseks. — Eesti talurahva ajalugu I.  Tallinn 1992, 57-75.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. — Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Sarvest suitsekangid Asvast 

Sarvest suitsekang Irust

Pronksiaeg Luust nooleotsad