PRONKSIST HABEMENOAD 

Eestist on leitud üheksa pronksiaegset skandinaaviapärast pronksist habemenuga. Enamik neist on saadud kivikirstkalmetest, üks Tehumardi peitleiust. Levinud on kumera ja laia teraosaga ning tagasipööratud rootsuga noad. Nugade teraosal võib esineda ornamente, nagu näiteks Väo Kangru IV ja Jõelähtme VII kivikirstkalmest leitud eksemplaridel.
 

Kirjandust.

Kraut, A. Die Steinkistengräber von Jõelähtme. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1985, 34, 4, 348-350.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
Lõugas, V. Archäologische Rettungsgrabungen im neuen Wohngebiet Lasnamäe in Tallinn. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1985, 30, 4, 390-394.

Pronksist habemenuga
Pronksiaeg Jahvekivid ja -alused