MÕÕGAD

Rooma rauaaegseid mõõku on seni Eestist leitud vaid neli eksemplari. Alulinna peitleiust on üks rooma gladiusega sarnanev lühike ja lai kaheteraline mõõk. Kaabest on juhuleiuna saadud üks terve ning Liiva-Putla ja Kärevere tarandkalmetest kaks katkist üheteralist mõõka.  Need esindavad ühte tüüpi, millele on omane ühtlaselt teravnev teramik, kergelt kaardus selg, lühike kaitseraud ja peenike pideme roots.

Kirjandust.

Mk Alulinna peitleiust

Mk Kaabest

Rooma rauaaeg Ehtenõelad