KÄÄRID JA ÕMBLUSNÕELAD

Mitmest  tarandkalmest on leitud õmblusnõelu. Need on üldiselt suured ja ovaalse sisselöödud silmaosaga. Haruldaseks leiuks on Lehmja Loo I tarandkalmest saadud käärid. Viimase vastassuunalised lõiketerad on valmistatud ühest raudlehest nii, et nende vaheosa moodustab kaarekujulise ühendusega vetruva pideme.

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. – Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
 

Käärid ja pronksist spiraalsõrmus Lehmja Loo I tarandkalmest

Nõelad Ojaveski tarandkalmest

Rooma rauaaeg Kammid