LUUST ODAOTSAD

Mesoliitikumis on kasutatud nii heite- kui torkeodasid. Nende otsikute eristamine on tinglik, kusjuures heiteoda otsikuteks loetakse üldiselt väiksemaid eksemplare. Odaotsad on tehtud peamiselt suurte loomade toruluudest ja on väga hästi lihvitud. Real juhul on neil olnud tulekivist pistikterad. Kujult on need sageli teravovaalsed ja suhteliselt pika lehega, mis võib lõppeda lühikese rootsuga. Lehe ristlõige on erinev: lamekumer, kolmnurkne, trapetsikujuline jms. Lehtedel esineb hambulist serva. Üksikud odaotsad on ornamenditud graveeritud soontega.

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Luust odaots Kunda asulakohalt

Luust odaots Siivertsist

Tulekivist pistikteradega luust odaots Ulbist

Mesoliitikum Luust ja sarvest pistodad