SARVEST KIRVEPEAD 

Silmata kivist ja sarvest kirveste ja talbade varretamiseks on kasutatud põdrasarve jämedamast tüveosast tehtud muhve – kirvepäid. Nende keskele või tagumisse otsa on puuritud varretusauk ja otsa õõnestatud tavaliselt lapik ja õhuke, mõnikord ka ümmargune lohk, kuhu sisse käis kirves või talb. Kirvepeade kuju ja suurus võivad varieeruda.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Sarvest kirvepead Kunda asulakohalt 

Sarvest kirvepea Pärnu jõe alamjooksu alalt 

Mesoliitikum Tulekivist nooleotsad