UURITSAD 
Kriiska, Jonuks, Kraas. Eesti muinasesemed.

Uuritsaid on valmistatud peamiselt tulekivist ja kvartsist, harvem muudest materjalidest. Neid on tehtud nii kildudest kui laastudest, millel tera on tekitatud ühe pikliku killu eemaldamisel või retušiga. Vastavalt töötera asukohast eristatakse nurk- ja keskuuritsaid. Kujult võivad uuritsad olla hulknurksed (peamiselt kolmnurksed) või ovaaljad. Väga väikesi eksemplare eristatakse ka mikrouuritsatena. Uuritsaid on kasutatud peamiselt arvatavasti luu ja sarve tükeldamiseks ja muudeks sarnasteks  töödeks. 
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Kriiska, A. Archaeological studies on the Kõpu Peninsula — Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 45, 4, 1996, 398-409.

Tulekivist uuritsad Pulli asulakohalt 

Tulekivist uuritsad Kunda Lammasmäe asulakohalt

Mesoliitikum Lihvimiskivid