PINTSETID

Keskmise rauaaja muististest on leitud nii pronks- kui raudpintsette. Need on ühtlaselt, harvem otstest järsult laienevate haaradega. Mõnel eksemplaril esineb ornamenti.

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Keskmine rauaaeg Käärid ja õmblusmõelad