LUUST EHTENÕELAD 

Eestis on peamiselt hauapanustena leitud kolme tüüpi eelrooma rauaajast pärinevaid luust ehtenõelu. Pronksiaegset traditsiooni jätkavad perioodi algul suured tugeva paindega pika, laia ja suhteliselt õhukese peaga  nn. labidaspeaga ehtenõelad. Leitud on ka paar silindrikujulise peaga nõela ja Iru linnuselt üks väike karjasekeppnõel. 
  

Kirjandust. 

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Eesti labidaspeaga luunõelte dateerimisest. — Stilus. Eesti Arheoloogiaseltsi Teated, 1, 1992, 8-32.
 

Luust labidaspeaga ehtenõel Lehmja Loo II kivikirstkalmest

Luust karjasekeppnõel Iru linnuselt

Eelrooma rauaaeg Metallist ehtenõelad