MÕÕGAD

Eestist on leitud üks varase lateeni tüüpi kaheteraline  kõrgema harjaosaga mõõk Jäbara A kalmest ja üks pikk hilise lateeni tüüpi üheteraline mõõk Arknast. Sellised mõõgad olid eelrooma rauaajal üsna laialt levinud Kesk-Euroopas ja Skandinaavias. Peale nende on üks mõõgatükk leitud ka Kõmsi II tarandkalmest.

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

 
 

Varajase lateeni tüüpi mõõk Jäbara A kivikirstkalmest

Hilise lateeni tüüpi mõõk Arknast

Eelrooma rauaaeg Luust ehtenõelad