Sőrmused 
Sõrmused Kohtla-Järve II tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 3932:109, 137, 140).