Õõskirves 
Õõskirves Kärde tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 1918:10).