KIRVED 
 

Rooma rauaajal on kasutatud õõs-, kaelus- ja kitsaid silmaga kirveid. Õõskirved on nagu eelmiselgi perioodil suhteliselt kitsad, vaid natuke teraosast laienevad eksemplarid, mõne juhul kinnitusaasaga putkel. Uue nähtusena esinevatel kaeluskirvestel on laienevast terast randiga eristatud monoliitne tagaosa, mis kinnitus varre sisse tehtud auku. Silmaga kitsaskirved jätkavad eelrooma rauaaja traditsiooni. 

Kirjandust

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Moora, H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 N. Chr. – Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused XXIX. Tartu 1938.
 

Õõskirves Kärde tarandkalmest 

Õõskirves Jäbara B tarandkalmest 

Õõskirves Alulinna peitleiust 
 

       Kaeluskirves Tiigi tarandkalmest        Kaeluskirves Viisu tarandkalmest Silmaga raudkirves Jäbara C tarandkalmest
Rooma rauaaeg Noad