Kriiska, Jonuks, Kraas. Eesti muinasesemed.

PROLOOG

Avatud Eesti Fondi finantseerimisel valminud interaktiivne õpik “Eesti muinasesemed” on eelkõige mõeldud lisamaterjaliks Tartu Ülikoolis peetava loengusarja “Eesti muinasaeg” juurde, kuid on avatud ka kõigile teistele esiajaloost huvitunud inimestele. Arheoloogias, mille põhiallikaks on ainelise kultuuri pärand, on nö. esemetundmine professionaalsete teadmiste lahutamatu osa.  Ei nüüd  ega tulevikus ole võimalik üliõpilastel ja huvilistel tutvuda kõikide esiajaloo tüüpesemete originaalidega. Leide on selleks liiga palju ning need asuvad erinevate teadusasutuste ja muuseumite tihti piiratud juurdepääsuga fondides ja näitusesaalides. Siit ka vajadus sellise õppematerjali järele. 

“Eesti muinasesemed” annab ülevaate esiajal (9000 aastat e.Kr. – 1227) Eesti alal kasutatud töö- ja tarberiistadest, relvadest, ehetest ja muudest esemetest. Loomulikult ei ole esitatu ammendav. Põhjusi on selleks õige mitmeid, eelkõige asjaolu, et esemete uurituse tase on väga erinev ning vaid väike osa neist on publitseeritud eriuurimustena. Abiks olid aga väga paljud kolleegid, jagades lahkesti omi tihti veel avaldamata teadmisi. Autorid tänavad nõuannete, märkuste ja paranduste eest dr. Valter Langi, kand. Lembit Jaanitsat, mag. Marika Mägi, mag. Ülle Tamlat, Heiki Pautsi, mag. Heidi Luike, mag. Mati Mandelit, mag. Ain Mäesalu, Ulla Saluäärt, Krista Sarve ja õpiku idee autorit mag. Andres Tvaurit.  Meie eriline tänu kuulub arvutikujunduse teinud Krista Oravale. 

Kindlasti ei ole see õpik lõplikult valmis ja loodetavasti ei saa selleks kunagi, sest pidevalt lisandub uusi leide, uusi teadmisi. Jõudumööda tahaks alustatud tööd jätkata ning aegajalt teksti muuta ja täiendada. Kõik sellekohased ettepanekud, täiendused, parandused, ka kriitika ja kiitused võtame lahkesti vastu e-posti aadressil aivark@ut.ee 

Need leheküljed on kõige paremini vaadeldavad Netscape Communicator'i versioonidega 4.*.

30.01.1999
Aivar Kriiska
Tõnno Jonuks
Peeter Kraas