LUU- JA SARVEFIGUURID 

Kindlalt mesoliitilise dateeringuga luust ja sarvest figuure on praeguseks leitud vaid kaks: skemaatiline loomakujuke Pulli asulakohalt ja sarvest rästikuskulptuur Tõrvalast. Võimalik, et keskmisse kiviaega kuuluvad ka veel Pärnu jõest leitud põdrasarvest inimkujuke ja Sauga jõest leitud stiliseeritud luust loomafiguur.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Skulptuur ja ornament Eesti kiviaja luuriistades. — Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat VI (1930). Tartu 1931, 47-70.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Moora, H. Eine steinzeitliche Schlangenfigur aus der Gegend von Narva. — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 58. Helsinki 1957.

Luust loomakujuke Pulli asulakohalt 

Põdrasarvest rästikukujuke Tõrvalast

Mesoliitikum Neoliitikum