RÕIVASTE OSAD

Eestist on leitud 19 rõivastusega seonduvat nn. agraffnööpi, sealhulgas 16 Proosa kivivarekalmest, üks Paju kivikalmest, üks Ehmja kivikalmest ja üks Konovere linnuselt. Need on ülekullatud pronksist ja kaunistatud Salini stiilis I. Mainitud stiil on omane peamiselt Skandinaaviale ja Inglismaale ajavahemikus 475 kuni 6. sajandi lõpp. Eestist on peale agraffnööpide leitud vaid üksikuid niisuguse ornamendiga esemeid. Nööbid on kas lameda, kumera või  reljeefse  pealisega ja kaunistatud spiraalornamendi, spiraalselt lõppevate mitmejalgsete tähtede või ümmarguse silma ja avatud suuga loomapeadega. Mõnikord on ornament jagatud kahe või kolme välja vahel. 

Kirjandust.

Kuiv, M. Estonian Clasp Buttons. Kontaktstencil 34. Kommunikation. Rappotrt fra Kontaktseminaret på Mons Klint den 7. Til 13. Oktober 1990. Kobenhavn 1992, 21-33.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
Selirand, J., Deemant, K. Völkerwanderungszeitliche Gegenstände mit ostskandinavische Ornamenten von Proosa (Nordestland) Fornvännen 80. Stockholm 1985, 243-252.

 

Keskmine rauaaeg Noorem rauaaeg