NOOLEOTSAD

Keskmise rauaaja linnustest ja asulakohtadest on leitud mõningaid rauast ja luust rootsuga nooleotsi. Luust nooleotsad on pajulehekujulised ja ristlõikelt rombjad või teravovaalsed. Laiem osa võib asuda lehe keskel, sellest üleval-  või allpool. Rauast nooleotstest on sagedamini leitud madala harjaga pajulehekujulisi otsikuid. Vaadeldavasse perioodi kuulub ka Rõuge linnuselt leitud lamedast raudplaadist valmistatud kahe kisu ja rootsuga nooleots. 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Keskmine rauaaeg Mõõgad