KÄEVÕRUD

Eelrooma rauaaja käevõrud on leitud kivikalmetest. Need on lihtsad ovaalse kujuga lahtiste otstega, kaare keskosast jämenevad rauast või pronksist eksemplarid. Varasemad raudvõrud on massiivsemad ja jälgivad arvatavasti Kesk-Euroopa traditsioone.  Käevõrude otstel võib esineda kaldtäketest ornamenti. Mõnevõrra on leitud ka pronksist spiraalvõrusid, õhukesi nn. seeriavõrusid ja lamekumera ristlõikega paeljaid võrusid. 
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. – Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

 

Rauast käevõrud Jäbara kivikirstkalmistust
Eelrooma rauaaeg Oimuehted