Tulusraud 
Tulusraud Lahepera tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 4976:102).